دين وفطرت
آیا پرداخت زکات در ماه رمضان واجب است؟

آیا پرداخت زکات در ماه رمضان واجب است؟

 

زکات عبادتی است که  سالی یک بار انجام می شود و از واجبات است. یکی از   مشخصات کسانی که باید زکات بدهند ثروتمند بودن آنان است. کسی که زکات بر آن واجب است باید دارای مالکیت باشد.

مثلا فرض کنیم  کسی ثروتمند است ولی هنوز به  زکات مکلف نشده،  از زکات آزاد است.  ولی وقتی رسید که از نظر مالی به زکات مکلف شد ، از همان وقت روز زکات آغاز می شود. بعد  از گردش یک سال قمری باید زکاتش را بپردازد.

 ولی باید دانست که برای زکات روزی  یا ماه خاصی وجود ندارد، هر ماهی که وقتش تمام می شود همان روز وقت زکات او می باشد.  ولی بخاطر این که انسان وقت زکاتش را فراموش نکند و  توجه به فقرا و مساکین در ماه رمضان  بیش از سایر ماهها می باشد، بهتر است در ماه رمضان  داده شود. ولی  شرط نیست.

اما فطریه جز اعمال ماه  رمضان  و متعلق به این ماه است ،  باید در ماه رمضان پرداخت شود. 

پروفسر ثروت باییندر

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها