دين وفطرت
آیا کسی بدون حساب‌رسی وارد بهشت می‌شود؟

آیا کسی بدون حساب‌رسی وارد بهشت می‌شود؟

آیا در  احادیث و روایات می‌گویند که گروهی از انسان‌ها بدون حساب‌رسی وارد بهشت می‌شوند؟  در این باره در قران کریم دلیلی وجود دارد؟

در روز قیامت همه مردم حتی پیامبران هم در حضور خدای متعال جواب خواهند داد. در این باره قران کریم می فرماید:

"پس به یقین ما برای آنان ( سرگذشت اعمالشان را ) از روی علم بازگو خواهیم کرد و ما هیچ گاه ( از آنان ) غایب نبوده ایم." (اعراف 7)

"و البته این ( قرآن ) برای تو و قوم تو یادآوری است ، و به زودی ( از آن ) بازخواست خواهید شد." (زخرف 44)

و اگر خدا می خواست بی تردید همه شما را ( به اجبار ) یک امت قرار می داد ، و لکن ( طبق سنت جاریه خویش همه را در انتخاب دین آزاد می گذارد و سپس ) هر که را  بخواهد در گمراهیش رها می کند ( و آن کسی است که دین او را نپذیرد ) و هر که را بخواهد هدایت می کند ( و آن کسی است که دین او را بپذیرد ) و حتما شما از آنچه انجام می دادید بازخواست خواهید شد. ( نحل 93)

سپس شما در آن روز بی شک از بخشش و نعمت ( خدا در دنیا ) بازخواست خواهید شد.

این آیات و آیات دیگر اثبات می کند که این چنین روایات و احادیث ضعیف و دور از حقیقت است

ما را در فضای مجازی دنبال کنید