دين وفطرت
آیا کسی صرف نماز های فرضیرا ادا نماید گناهکار خواهیم شد؟؟؟

آیا کسی صرف نماز های فرضیرا ادا نماید گناهکار خواهیم شد؟؟؟

 کسیکه فقط نماز های فرضی را ادا نماید این شخص  وظیفه ای بنده گی اش را بجا میا ورد واز گناه کار شدن خودش را نجات میدهد یعنی  وظیفه را که خداوند جل جلاله بر بالای بنده اش نهاده همانا نماز های فرضی هست کسیکه این نماز هارا ادا ننماید گناه کار میشود اگر ادا بکند هم از گناه کار شدن خودش را نجات میدهد وهم اوامر خداوند را بجا میا رد واز همین لحاظ ثواب کسب میکند اما کسیکه غیراز نماز های فرضی دیگر نماز هارا ادا بکند ثواب بیشتری بدست میا ورد واین هم در آیات وهم د ر احادیث موجود هست . واگر ادا ننماید گناه کار نمی شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید