دين وفطرت
آیا کسی می تواند از قلب دیگران آگاه باشد؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید