دين وفطرت
آیا کسی که به زیارت عمره می رود حتما باید به حج هم برود؟

آیا کسی که به زیارت عمره می رود حتما باید به حج هم برود؟

سوال

آیا کسی که به زیارت عمره می رود حتما باید به حج هم برود؟

پاسخ

گر امکان داشته باشد حتما باید حج کند. در آیه مبارکه می فرماید:

در آن نشانه هایی روشن ( از توحید و حکمت و رحمت خداوند است و از آن جمله ) مقام ابراهیم است و هر که به آن جا وارد شود در امان است ( باید در امان باشد ) ، و خدا را بر عهده مردم ( این حق ) است که آن خانه را قصد کنند و اعمال حج آنجا را به جا آورند البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد و هر که کفران نماید ( بداند که ) حتما خداوند بی نیاز از جهانیان است.

 در آیه اشاره می نماید که انهای که امکان دارند باید انجام کنند.

عبد العزیز بایاندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید