دين وفطرت

آیا کسی که نماز و روزه را ترک کند کافر است؟      

آیا کسی که نماز و روزه را ترک کند کافر است؟

پاسخ:

اگر کسی نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد دو صورت دارد،  یا به این دلیل است که ترک عبادات از جمله  نماز و روزه به طور کلی یعنی کسی که معتقد به خداوند متعال  نیست، و  از روی کفر میگوید که من عبادات را انجام نمی دهم چون نیازی به عبادت و پرستش به خدا ندارم، در این صورت کافر می باشد.

اما کسی که می داند نماز و روزه از دستورات خداست ولی  نماز و روزه را ترک کرده باشد،  در این صورت چنین شخصی کافر نیست بلکه گناهکار است.

ممکن است پاسخ این پرسش در خوشبینانه ترین نگاه، این باشد که خداوند متعال  به حضرت آدم و همسرش تكليفی  می نماید كه نزديک درختی نشوند، ولی آنها به امر خدای متعال مراعات نمی کنند و از میوه آن درخت ممنوع می خورند.  و برای اینکه حضرت آدم گناه خود را اعتراف می کند و از پیشگاه خدا تقاضای آمرزش می نماید، گناهش او را کافر نمی کند.

با توجه به آن چه گفته شد همچنین  اگر کسی نماز و روزه را ترک کرده است،  ولی می داند عبادات امر خداست کافر نمی باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید