دين وفطرت
آیا گفتن  ” اقتداء می کنم به امام جماعت…” در نیت نماز جماعت واجب هست؟

آیا گفتن ” اقتداء می کنم به امام جماعت…” در نیت نماز جماعت واجب هست؟

در اثناء نماز جماعت  یادم افتاد که در نیت گفتن ” اقتداء می کنم به امام جماعت…” فراوش کرده و نگفته ام. آیا نمازم باطل است و باید نماز را از نو شروع کنم؟

جواب:

نخیر، نباید نماز را شکست و دوباره آغاز کرد، نمازتان صحیح است. بی شک  نیت در هر عملى شرط است؛ از این رو یکى از شرایط صحت نماز نیت است و بدون نیت، نماز درست نیست اما باید دانست آنچه در نیت واجب است خواندن نماز با قصد قربت الاهی است و براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد  و لازم نیست نیت را با زبان تلفظ کرد.

رسول خدا هم به زبان نیت نمی کرد و ثابت نیست که هیچ یکی از یاران آن حضرت به زبان نیت کرده باشند. جای نیت قلب است نه زبان و خدای تعالی از قلوب الناس آگاه است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها