دين وفطرت
اتهام برخی گیاه خواران

اتهام برخی گیاه خواران

اتهام برخی گیاه خواران

سوال: برخی از انسانهای گیاه  خوار (کسانی که گوشت نمی خورند) گوشت خواران را به جانی و خون خوار متهم می کنند. آیا این کار آنها  با این که خداوند این نعمتها را داده و خوردن آن را حلال کرد، منافات ندارد ؟ این حرف آنها را به کفر نمی برد؟

جواب: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که ماه و خورشید، شب و روزو هرچه در آسمان و زمین است را به خدمت انسان گذاشته. (سوره ابراهیم 14/32، سوره نحل 16/32، لقمان 31/29، عنکبوت 29/61، فطر 35/13، ذمر 39/5، جاسیه 45/13)

حیوانات هم در درون این نعماتی است که خداوند به خدمت انسان گمارده است. اما هر آنچه که حلال است را لزومی ندارد که هر انسان حتما بخورد. پیامبر(ص) نیز برخی از خوردنیها و نوشیدنیهای حلال را نمی خوردند، چونکه برخی خوردنیها را دوست نداشته و یا نمی پسندید.

گیاه خواران هم ممکن است از خوردن برخی از غذاهای گوشتی خوششان نیاید. اما آنها نمی توانند به خوردن چیزی که خدا به عنوان نعمت حلال خوانده،  جانی گری و یا خون خواری بنامند. کسانی که این حرف را می زنند را هم نمی توان متهم به کفر کرد. باید به این انسانها حرف درست را با آیات الهی آموخت. بدون اینکه راه درست را با آیات الهی به آنها نشان دهیم، نمی توانیم آنها را مورد اتهام قرار دهیم . این کار شایسته یک مسلمان نمی باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید