دين وفطرت
احتلام شدن در خواب روزه دار

احتلام شدن در خواب روزه دار

         احتلام شدن در خواب روزه دار

سوال: آیا احتلام شدن در حالت خواب روزه را باطل می کند؟

جواب: روزه را باطل نمی کند. روزه دار باید غسل کرده و به روزه اش ادامه دهد. اما در زمان غسل کردن باید دقت کرد که آب از دماغ و دهان وارد حلق نشود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید