دين وفطرت
احکام مسافر

احکام مسافر

احکام مسافر

سؤال: چه قدر باید سفر کرد و چند روز ماند تا احکام  مسافر در رمضان شامل حال او شود؟

جواب: در آیات و احادیث محدوده خاص مطرح نشده است. لذا ملاک عرف است. اگر عرفا به سفری که کردید، می شود مسافرت گفت، پس مسافرت است و احکام متعلق آن شامل حال می شود. چند روز بودن را هم خود عرف مشخص می کند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید