دين وفطرت
از بانک خانه و یا ماشین گرفتن چه حکمی دارد؟

از بانک خانه و یا ماشین گرفتن چه حکمی دارد؟

از بانک خانه و یا ماشین گرفتن چه حکمی دارد؟

جواب:

اگر شرکت ماشین یا خانه به شما "این ماشین گر نسیه باشد و گر نقد، یه قیمتی یکی می باشد" بگوید، گرفتن از آنها هیچ مانعی ندارد. و آن بانکهای که می گویند ما بدون علاوه می دهیم و هنگام آماده کردن اوراق می بینید که ربا دارد باید از این عقد اجتناب کنید.

ولی بانکی که چیزی را به 100 دولار می خرد و به شما به 120 دولار می فروشد، جایز است. در فقه شریعی  این "مرابحه" نامیده می شود.  

 
ولی کارهای مانند ربا در دین ما جایز نیست و قطعا حرام است.  یعنی: گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت

ما را در فضای مجازی دنبال کنید