دين وفطرت
استاد آیدین ملاییم- در باره استغاثه

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید