دين وفطرت
انتصابی یا انتخابی؟

انتصابی یا انتخابی؟

 

 

سؤال: چهار خلیفه به صورت انتخابی تعیین شدند، سپس خاندان اموی و عباسی و پس از آن، آنچه به دوران ما نزدیک است، سلاطین عثمانی و جمهوری ترکیه و اداره کننده هایی که صورت انتخابی تعیین می شوند سر کار آمدند. آیا می توانید مقایسه ای میان این دو دوره انجام دهید؟

 

جواب: در قرآن کریم ذکر گردیده است که پدر زن حضرت داوود علیه السلام، جالوت، وقتی که از دنیا
می رود، حکومت وی به دامادش، یعنی حضرت داوود منتقل می گردد. سپس حضرت داوود به مقام پیامبری انتخاب می گردد. پس از حضرت داوود علیه السلام حکومت برای چه کسی ماند؟ فرزندش حضرت سلیمان علیه السلام. بدین صورت دیده می شود که حکومت از پدر به فرزند قابل انتقال است. در صورتی که هم اکنون نیز اگر مردم خاطره ی خوبی از کسی که سر کار است دارند، فرزند او را نیز به حکومت بر می گزینند. برای نمونه به خانواده ی کندی در ایالات متحده فکر کنید، تمامی اخلاف او را از بین می برند تا وی فراموش گردد. آیا این گونه نیست؟ در ترکیه نیز خاندان مندرس وجود دارد. برای آن که وی را از اذهان پاک کنند با خانواده اش دایماً در کشمکش هستند. مردم در قبال اخلاف افراد کارآمد نیز سر تعظیم فرود می آورند. این در نهاد انسان ها وجود دارد. انتخاب چطور؟ ممکن است! البته! ابوبکر با انتخاب به خلافت انتخاب شد. آیا به صورت انتصابی نیز ممکن است؟ بله ممکن است. برای نمونه عمر به صورت انتصابی به خلافت برگزیده شده. و خلف وی عثمان نیز به همین صورت سر کار آمده است.

بر اساس قرآن کریم آن چه که مهم است به رسمیت شناخته شدن حق و حقوق انسان ها است. اگر در حکومتی حقوق انسان ها به رسمیت شناخته می شود، خواه به صورت مردم سالار رأس کار باشد یا سلطنت، تفاوتی میان آنها نیست. در هر صورت باید حق و حقوق انسان ها حتماً به رسمیت شناخته شود. در چنین حکومتی کسی که کافر است باید بتواند کافر بودن خود را به صورت علنی اعلام کند، و کسی که به خدا ایمان دارد نیز باید بتواند به صورت علنی ایمان خود را اظهار کند. ولی وقتی که کسی را به خاطر تغییر دین خود می کشند، حتی اگر به نام شریعت هم باشد، این هیچ ارتباطی با اسلام ندارد. خواه حکومت از پدر به فرزند منتقل شود و یا به صورت انتخابی سر کار آمده باشد هیچ فرقی نمی کند. هیچ کدام از اینها مهم نیستند. رژیم ها عوض می شوند، آن دسته از برادران ما به هیجان آمده و می گویند چیزی به نام انتقال حکومت از پدر به فرزند نداریم باید بدانند که این بر خلاف دموکراسی است. من به آنها می گویم که این نوشته ها را بروید در عربستان سعودی بنویسید.

 

 

 

نظریه ها

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها