دين وفطرت

انسان نمی تواند ارث خود را قبل از مرگ میان فرزندانشان تقسیم کند.

آیا شخصی می تواند ارث خود را قبل از مرگ میان فرزندانشان تقسیم کند؟

پاسخ:

تقسیم اموال قبل از مرگ میراث نیست. و همچنین وصیتی درباره توزیع اموال یعنی اینکه وصیت می کند بعد از مرگ من از اموال من فلان قدر به فلان فرزندم بدهید، چنین شکل وصیت در دین ما وجود ندارد.

بعد از فوت انسان میراثش را توزیع می نمایند، و چگونگی تقسیم میراث را خدای متعال در قران کریم تعیین کرده است.  بنابر این بعد از وفات انسان فرزندانشان وفق دستورات قران کریم مالک میراث میشـونـد.

متاسفانه بعضی افراد از روی نادانی قبل از فوتشان، وصیت هایی می کنند که با قران کریم ضدیت دارد.

ولی هر شخصی در زمان حیات خود حق دارد از اموالش به دیگری هدیه دهد، از جمله می تواند از املاک خود با رضایت فرزندانشان به آنها هدییه ای تقدیم نماید.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید