دين وفطرت
اوقات نماز

نظریه ها

  • سلام علیکم
    حدود حجاب زن در نماز چیست؟ آیا اگر در زر چادرنماز لباسم کوتاه باشد و موقع تکبیر نماز کمی از بدنم پیدا باشد اشکال دار؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید