دين وفطرت
اکثریت اهل جهنم از زنان هستند؟

اکثریت اهل جهنم از زنان هستند؟

 

آیا در قرآن کریم آیه­ای وجود دارد که نشان دهد اکثریت اهل جهنم از زنان هستند؟ بعضی از آیات قرآن کریم به ویژه زنان را مایه­ی فتنه معرفی می­کند. طبعاً این گونه موارد بر اساس پاره­ای روایات گفته می­شود. آیا چنین ادعاهایی صحت دارد؟

بلی این را با استناد به یک حدیث مطرح می­کنند. ولی چنین چیزی امکان پذیر نیست. برای اثبات چنین ادعایی باید سفری به آخرت کرده و برگشت. آنجا چنین گفته می­شود. یعنی این حدیث در کتب ما نیز ذکر شده است. «از میان کسانی که کم عقلند …» – به این جمله دقت نمایید، «در میان کسانی که کم عقلند ندیدم کسی به اندازه­ی شما مردان را فریب دهد». در این سخن منظور زنان است. چه کس دیگری می­تواند مد نظر باشد؟ خوب، خوب بیایید بپذیریم که زنان کم عقلند. پس کسان دیگر چه کسانی هستند؟ اگر این حدیث می­گوید «در میان کسانی که کم عقلند» آن کسان دیگر کدامند؟ اینجا دست کم باید سه کم عقل وجود داشته باشد که «از میان» درست باشد. یعنی هیچ چیزی به اندازه­ی دروغ گفتن دشوار نیست. این حدیث ای بخاری است. تمامی بخش­های آن اشتباه است. ولی چون مورد پسند بعضی از مردان است، به آن جنبه­ی تقدس داده و از آن خوشنود می­شوند. چنین چیزی قطعاً وجود ندارد و دروغ است.

عبد العزیز بایندیر

 

نظریه

  • من می گویم که آنان که در این ادعا هستند دروغگویند و به شیطان خدمت می کنند. جنت در زیر پای مادران است و مادران هم زنان هستن

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید