دين وفطرت
اگر در حین روزه داری خواب ببرد و محتلم شویم، حکم روزه چه خواهد شد؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها