دين وفطرت
اگر در حین روزه داری خواب ببرد و محتلم شویم، حکم روزه چه خواهد شد؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید