دين وفطرت
اگر زنی به نوزادی (غیر نوزاد خود) شیر دهد، کدام محرمیت را سبب می شود؟

اگر زنی به نوزادی (غیر نوزاد خود) شیر دهد، کدام محرمیت را سبب می شود؟

امروزه وقتی خانواده ای نوزاد دختر را به فرزندی قبول میکنند، با خواندن صیغه محرمیت نوزاد دختر با پدر شوهر (یا این قبیل کارها)، این نوزاد را به پدر خوانده خود محرم میکنند! نظر شما چیست؟

محرمیت ارضاعی مثل محرمیت خونی مانع بر ازدواج می شود. آن طفل با تمامی کسانی که فرزند واقعی آن زن و شوهر او هستند، محرم می‌شود.

اما خواندن صیغه برای ایجاد محرمیت – مخالف قرآن و سنت است و مورد پذیرش ما نمی باشد. در خواندن صیغه برای نوزاد (ظلمت علی ظلمت است) چند تا اشتباه است: نکاح اطفال خلاف قرآن و سنت است و دوم این که صیغه که علما شیعی مجاز می دانند در اصل جایز نیست.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها