دين وفطرت
اگر مردی همسرش را طلاق دهد ولی اگر مدت عده اش تمام نشده در حال بازگرد زن به او از حق طلاق استفاده محسوب می شود؟

اگر مردی همسرش را طلاق دهد ولی اگر مدت عده اش تمام نشده در حال بازگرد زن به او از حق طلاق استفاده محسوب می شود؟

 

اگر مردی همسرش را طلاق دهد ولی اگر مدت عده اش تمام نشده در حال بازگرد زن به او از حق طلاق استفاده محسوب می شود؟

جواب: بله، محسوب مي شود. و الا زن دوباره با زنش ازدواج کرده محسوب می شود. به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم و زن برگردد و دوباره  مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم. با این حال قوانین خدا یک اسباب بازی می شود.

در نتیجه زن مطلقه سه ماه حق انتظار دارد، زن برگشته یا نه، مرد دیگر از حق طلاق یک بار استفاده کرده حساب می شود. ولی یک فرقی هست. این هم این است که اگر زن در مدت سه ماه برگردد دیگر به نکاح احتیاج ندارد. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید