دين وفطرت
اگر کسی  هنگام پرداخت زکات  بگوید: “این زکات من است”  آیا اشکال دارد ؟

اگر کسی هنگام پرداخت زکات بگوید: “این زکات من است” آیا اشکال دارد ؟

انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره. یعنی نیت از شروط زکات می باشد. چون زکات نیز یکی از عبادات می باشد و مانند عبادات دیگر نیت کردنش واجب است.

ولی چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر یا مستحقان  می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد. علاوه بر این اعلام کردن  نیت زکات به دیگران  هم لازم نیست.  اما اگر به کسی دیگری هم گفته باشد اشکالی ندارد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها