دين وفطرت

“ای عیسی، آیا اینها را تو گمراه کردی؟” عبد العزیز بایندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید