دين وفطرت

با یک تیمم می توان چند نوبت نماز خواند؟

آیا واجب هست برای هر نماز تیمم کرد. با یک تیمم می توان چند نوبت نماز بخواند؟

پاسخ:

اگر انسان در شرایطی هست که آب در دسترس ندارد یا آب به قدری کم است که برای وضو کافی نیست، می تواند  تیمم کند و تا زمانى كه يكى از مبطلات تیمم (همچنین وضو) پيش نيامده باشد می تواند نمازهای یومیه خود را بخواند. لازم نیست برای هر نماز تیممی بگیرد. بعضی ها گمان می کنند که پیدا کردن آب تیمم را باطل می کند ولی در این باره در قران کریم همچنین در احادیث صحیح دلیلی نداریم.

چون ممکن است شخص آب پیدا کند  ولی مانعی از دسترسی به آن باشد. بنابر این چیزهای که وضو را باطل می کند تیمم را نیز باطل می نماید.

تیمم و در اصطلاح فقه کاری است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل مى ‏شود. بدین معنی که اگر مسلمان برای انجام غسل یا وضوء آب پیدا نکند  و یا اگر آب در دسترس نباشد و همچنین استفاده کردن از آب برای سلامتی وی مضر باشد یعنی معذرتی در استفاده از آب وجود داشته باشد می تواند از خاک پاک یا چیزی از جنس خاک استفاده کند.

چگونه باید تیمم کنیم؟

بر روی چه چیزهایی می توان تیمم کرد؟ – د. یحیی شنول

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید