دين وفطرت
برای کدام اشخاص  مسکین گفته میشود واین کلمه در قرآن کریم  چگونه تعریف شده  است؟

برای کدام اشخاص مسکین گفته میشود واین کلمه در قرآن کریم چگونه تعریف شده است؟

 

واژه مسکین در زبان عربی ازفعل« سکن» اشتقاق شده هست معنی« سکن » آرام شدن و پایان دادن  یک حرکت هست. وبرای ضد حرکت سکون یعنی آرامش گفته میشود. [1]برای  نیاز مندان از بس اینکه تا آخر  غیرت شان را صرف کرده  وبه حالت آرام ونرمش باز گشته اند ویا بسبب اینکه  در مقابل انسان ها یک خاموشی  وجمودت را  اختیار کرده اند برای نیاز مندان  اسم فاعل « سکن» مسکین گفته شده هست [2] 

کلمه مسکین در قرآن کریم در 23 آیت ذکر شده است 9 این آیات مکی و14 دیگر شان مد نی میباشد با توجه به آیات که در آن کلمه مسکین تذکر یا فته این  ویژه گی های  مسکیین به نظر میخورد

1. از ابتدا ء وحی تا انتهای آن درهر مر حله کلمه مسکین ذکر گردیده اند.

2. در آیاتیکه کلمه ویا اصطلاح مسکین ذکر شده مسکین ها را کسا نی بی بضاعت وافراد نیازمند به  خوراک (غذا) بودن شان  تاکید شده است. علاوه بر این، مشرک هایی که این مسکنین ها را نمی خورانند تقبیح شده هست

3. مسکینها کسا نیکه صاحب حق در اموال انسان ها همراه اقربا ومسا فران هستند.

4. مسکین ها کسانیست که از فدیه وکفارت خوراندن وپوشاندن ایشانان لازم هست

5. مسکین دربین کسانیکه خمس یعنی پنج بر یک غنیمت و فیء تقسیم کرده میشود جای دارند

به نظر ما یان «اساذان وقف سلیمانیه» آیات کریمه نا دار ها یی را تعریف میکند که  در هر جامعه  از طرف هر کس محتاج بودن اون شخص دانسته شود به همین راستا میتوانیم مسکین  را چنین تعریف کرد.

مسکین: احتیاج خودرا به زبان بیا رد ویا نیارد, کا ر بکند ویا نکند, معیوب با شد ویا نبا شد از طرف جامعه محتاج به کمک بودن شان به آسانی دانسته شود وبسبب نیاز های اولیه کمک ها عمدتا از نیازهای اساسی از قبیل  خوراک وپوشاک برای شان داده شود هنگامیکه از نیاز مند حرف باز شود اولین بار در زهن انسان ها خطور بکند مطابق آیات کریمه این چنین اشخاص را مسلمان باشد ویا غیر مسلمان میتوانم  مسکین گفت.

 

 


بیت الله آقتاش« ازنظر قرآن موارد مصرف زکات» ص. 69_76  [1]

 

[2] ابن منذر لسان العرب ماده سکن ج.3ص.2052

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها