دين وفطرت
بره در تصاویر حضرت عیسی چه معنایی دارد؟

بره در تصاویر حضرت عیسی چه معنایی دارد؟

بره در تصاویر حضرت عیسی چه معنایی دارد؟

پاسخ:

سبب تصویر بره در آغوش تصاور حضرت عیسی این است که مسحیان آن خحضرت را قربان خیش حساب می کنند. نگاه مسیحیت به عیسی بر پایه اعتقاد به الوهیت عیسی، مسیح بودن او همان گونه که در عهد عتیق پیشگویی شده‌است و زنده شدن او پس از مصلوب شدنش است. مسیحیان غالباً عیسی را پسر خدا می‌دانند (که معمولاً اینطور تعبیر می‌شود که او پسر خدا، رکن دوم تثلیث است) که برای رستگاری و آشتی با خدا به روی زمین آمد. آنان همچنین به تولد معجزه وار عیسی از یک باکره، انجام معجزات، عروج به آسمان، و بازگشت مجدد او در آینده باور دارند. در حالی که اعتقاد به تثلیث به‌طور گسترده توسط مسیحیان پذیرفته شده‌است، گروه کوچکی، دیدگاه‌های غیر تثلیثی راجع به الوهیت عیسی دارند.

عبد العزیز بایاندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید