دين وفطرت
بعد از نماز شک کردم که آیا به سرم مسح کرده بودم  یا نه؟

بعد از نماز شک کردم که آیا به سرم مسح کرده بودم  یا نه؟

بعد از نماز شک کردم که آیا به سرم مسح کرده بودم  یا نه؟

پاسخ: کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‏کند، باید به   شک خود اعتنا نکند

اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن خشک شده، باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند. و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند، باید به همین دستور عمل نماید.

 مسح کردن از واجبات وضوع است. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید