دين وفطرت
بیمۀ خودرو

بیمۀ خودرو

بیمۀ خودرو

سوال: آیا بیمۀ خورو از نظر شرعی جایز می باشد؟ آیا در این کار سیستم بهره و ربا وجود ندارد؟

جواب: برخی بیمه خوررو را نوعی سوء استفده قلمدادمی کنند. البته که برخی اجحافات و ناحقی در این کار وجود دارد. اما از طرفی هم یک نیاز است. ما باید سعی کنیم تا این مشکلات را در مورد این موضوع حل کنیم. چونکه خداوند به ما دستور داده تا هر کاری را به نحو احسن انجام دهیم. پس باید سعی کرد شرکت بیمه ای تاسیس شود تا این ناحقی و مشکلات در آن نبوده و الگویی برای تمام شرکتها باشد.

اما تا وقتی که این کار انجام شود می توان از این شرکتها استفاده کرده خودروهای خود را بیمه کنید.

حال به بررسی نظر افرادی که مخالف بیمه خودرو هستند می پردازیم:

1.   بیمه شبیه بهره و ربا است. چونکه به شرکت بیمه 100 تومان می دهی و می توانی 500 تومان بگیری. ویا در خسارات بالا تمام وجه خسارت که 30  و یا 40 برابر وجه پرداخت شده برای بیمه را دریافت کنی.

2.   برخی هم بیمه را شبیه قمار می دانند. پولی را می دهی یا بیشترش را دریافت می کنی و یا هیچ چیز نمی گیری.

در اینجا باید به این نکته توجه کنیم، در هیچ موردی با در نظر گرفتن شباهتها نمی توانیم مشکل را حل کنیم. برای مثال: یک مسلمان و یک کافر را در کنار هم قرار دهیم هردو بینی، چشم گوش، دست و پا دارند. با توجه به وجه تشابهشان نمی توانیم تفاوتهای آنها را تشخیص دهیم. برای کسانی که فقط وجه تشابه را در نظر می گیرند خرید و فروش هم مانند بهره و ربا می ماند. در صورتی که خداوند متعال خرید و فروش را حلال و جایز خوانده است. هیچ کس به شرط بلا فاصله پول را پس دادن قرض نمی گیرد. اما وقتی پولی را برای خرید یک جنس می دهد بلافاصله آن را دریافت می کند. به این دلیل بهره و ربا حرام و خرید وفروش حلال می باشد.

می توان چنین برداشتی هم کرد، کسی که می خواهد پولش را بهره بدهد پولش را به بیمه خودرو نمی دهد  که ؟!  ویا کسی که می خواهد قمار کند پولش را به شرکت بیمه خودرو نمی دهد!

بیمه کردن در اصل نوعی همکاری و هم بستگی می باشد. اگر اتفاقی برای شما افتاد شما از آن استفاده می کنید و اگر برای کس دیگر افتاد او از آن استفاده می کند. حتی بیمه خودرو محاسن دیگری هم دارد. وقتی دو خودرو باهم تصادف می کنند، راننده ها با هم سر اینکه چه کسی باید خسارت تصادف را بدهد دعوا نمی کنند، چونکه هر دو می دانند که شرکت بیمه خسارتشان را پرداخت می کند.

برخی هم به دروغ تصادف ساختگی ترتیب می دهند تا از شرکت بیمه پول بگیرند که این کار حرام است.

در نتیجه، در بیمه کردن خودرو هیچ اشکالی وجود ندارد.

نظریه ها

  • با سلام سوالی در مورد قرض الحسنه هایی که بین خانواده ها وجود دارد داشتم. به این نحو که عده ای هر ماه مبلغی میگذارند و هر ماه قرعه کشی میکنند و به یکی از افراد آن گروه وام میدهند. این کار اشکال دارد؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید