دين وفطرت
تجلیل روز عشاق از دیدگاه اسلام جائز نیست

تجلیل روز عشاق از دیدگاه اسلام جائز نیست

همه ما می دانیم که قوات کاپیتالیست همواره مسلمانان را تحت هجوم متعدد قرار می گیرند و  با این روزهای که با نامهای متعدد به جامعه مسلمین داخل کردند می خواهند افتخار و عزت مسلمان را مهلک باندازند.  .

ولنتاین (روز عاشقان) نمادی دیگری از تهاجم فکری و فرهنگی غرب برجامعه ما می باشد.

اگر انسان کسی را دوست دارد او را فقط در یک روز دوست نمی دارد همیشه دوست می دارد. چون عشق و محبت روز خاص  ندارد.

با تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غرب با کدام روحیه از روز جهانی عشاق یا والنتاین دی تجلیل می کنند.  

 واضح ومبرهن است که یکی ازبرنامه های تهاجم فرهنگی وفکری بر جهان اسلام است و برخلاف عقاید وارشادات دین مبین اسلام قرار دارد وبرای هیچ فرد مسلمانی که ادعای پیروی از دساتیر اسلام را دارد وخود را ملزم به پیروی از ارشادات پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم می شمارد که فرموده اند جواز ندارد تا با تجلیل از این گونه مزخرفاتی وبا تقلید از فرهنگ غیر اسلامی بیگانه به خلاف ورزی از رسوم وعنعنات دینی واجتماعی خود پرداخته وذوب فرهنگ بیگانه گردن

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها