دين وفطرت
ترک نمازهای سنت چه حمکی دارد؟

ترک نمازهای سنت چه حمکی دارد؟

   آیا برخی از وقتها ترک نمازهای سنت چه حمکی دارد؟

دین ما خواندن نمارهای سنت بطور قطعی امر نکرده است. کسانی که انجام می دهند ثواب و اجر بسیار بدست می آورند. و کسانی که نمی خوانند برای ایشان گناهی نیست ولی از ثواب و اجر محروم می مانند.  سنت نماز صبح، سنت نماز ظهر، سنت نماز مغرب و سنت اخیر نماز عشاء از نمازهای هستند که رسول خدا (ص) بجا آورده و برخی از وقتها ترک کرده است.

به اینها سنت موکده می گویند. ادای این نمازها هر قدری که ثواب زیادی دارد ولی واجب نیست. ترک اینها انسان را به عذاب دچار نمی کند.

نباید فراموش کرد همه  اعمال رسول خدا (ص) از قران کریم گرفته شده است و انجام همان اعمال برای ما ثواب می بخشد و بسوی رحمت خدا بی برد. رسول خدا این نمازها را از خودش ایجاد نکرده بلعکس از دستورات خدای تعالی اخذ کرده است. لیکن برای این که از طرف انسانها مثل فرض قبول نشود بعضی از وقتها آنان را ترک کرده است.

منبع: دک. یحیی شنول –انس عالم اوقلو. " آن نماز در طول تاریخ بشریت" وقف سلیمانیه. اسطامبول

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید