دين وفطرت
تعبیر خواب صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد؟

همه انسانها خواب می بینند و این امر طبیعی است که خداوند  تعالی به فطرت انسان گذاشته است. حافطه بعضی از ما قویتر است که

 وقتی که خواب می بینیم فراموشش نمی کنیم. و لی مردمی هست که خوابهایشان فراموش می کنند. رویاهای ما ترکبی است از خیالات خصوصی ما هستن

همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه خوابها تعبیر ندارد. خاوبها دو نوع هستند که علماء خواب صادق و خواب باطل نامیده اند. ولی هیچ کس نمی تواند مانند حضرت یوسف (ع) خواب را تعبیر کند. چون این معجزه ای بود از طرف خداوند.

بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها