دين وفطرت
تعبیر خواب صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد؟

همه انسانها خواب می بینند و این امر طبیعی است که خداوند  تعالی به فطرت انسان گذاشته است. حافطه بعضی از ما قویتر است که

 وقتی که خواب می بینیم فراموشش نمی کنیم. و لی مردمی هست که خوابهایشان فراموش می کنند. رویاهای ما ترکبی است از خیالات خصوصی ما هستن

همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیز همه خوابها تعبیر ندارد. خاوبها دو نوع هستند که علماء خواب صادق و خواب باطل نامیده اند. ولی هیچ کس نمی تواند مانند حضرت یوسف (ع) خواب را تعبیر کند. چون این معجزه ای بود از طرف خداوند.

بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید