دين وفطرت
تفاوت بین بانک های اشتراکی و بانک های بانکی (قسمت دوم)

تفاوت بین بانک های اشتراکی و بانک های بانکی (قسمت دوم)

تفاوت بین بانک های اشتراکی و بانک های بانکی (قسمت دوم)

5. بانکهای عادی سرعت گردش پول را در بازار بالا می برند. این بانکها با بهره ای که از مشتریان می گیرند باعث بالا رفتن تورم می شود.

همچنین این بانکها با این سیستم، نیاز مردم را به پول نقد پایین می آورند، وباعث می شوند مردم با تکیه بر این وامها و پرداخت اقساط با  بهره ، اصراف گرایی و خرید بی رویه ی چیزهایی که مورد نیاز نمی باشد می شوند.

بانکهای اشتراک سرعت گردش پول را بالا نمی برند، چون با پول مشتریان سرمایه گذاری تجاری انجام می دهند.

6. بانکهای اشتراک پول قیدی تولید نمی کنند وچون با سیستم بهره کار نمی کنند باعث تورم هم نمی شوند.

بانکهای عادی با استفاده از سود پولی که دریافت می کند، به اشخاص دیگر هم وام می دهد و باعث بالا رفتن سرعت گردش پول می شود، در نتیجه مقدار پول افزایش پیدا می کند و این تورم و گرانی می شود.

مشتریان بانکهای عادی چون پولی که از بنک وام گرفته اند را باید با بهره پرداخت کنند، مجبورند از آن در کاری که استفاده می کنند سود بیشتری ببرند تا اقساط خود را به بانک پرداخت کنند و این هم سبب گرانی در بازار می شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید