دين وفطرت
تفاوت بین وام و استقراض

تفاوت بین وام و استقراض

بسبب عدم پول در مردم جنسهایم را استقراضی به مردم می فروشم.  مگر این حرام است؟  اما آیا این دو یک مفهوم را می رسانند و  یا اینکه این مفاهیم با یکدیگر متفاوت است؟

یکی از اشتباهاتی در کشور ما این است که در رسانه ها هم کلمات  وام  واستقراض  در یک معنی استفاده می شود. باین خاطر است که حرام و حلال به یکدیگر مخلوط می شود.  به ربا هم ربا و به  استقراض هم ربا نام می دهند. معلوم است که ربا حرام و  استقراض عقد حلال می باشد. حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جای هیچ گونه تردیدی ندارد. در اسلام رباخواری از بزرگترین گناهان کبیره شمرده شده است. حتی بعضی از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروریات دین  رساد به همین دلیل از ضروریات فقه محسوب می شود. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید