دين وفطرت
تفاوت کافر و مشرک

تفاوت کافر و مشرک

«كفر» در لغت به معناي پوشاندن شيء است.  واژه «كفر» در انكار دين و واژه «كفران»  در انكار نعمت به كار مي رود. همچنين كفر به معناي برائت و بيزاري نيز آمده است. (عنكبوت، آية 25)


«كفر» در شريعت به معناي، انكار آن چه خدا معرفت آن را واجب كرده مي باشد، از قبيل وحدانيت، عدل الهي، پيامبر و هر کس آن پيامبران آورده اند را انكار كند، كافر است.


"شرك" و شركت و مشاركت به معناي شريك شدن است: «و لم تكن له شريكٌ في المُلك.» ( فرقان/ 2.)   ].در حكومت و تدبير عالم شريكي نداشته است و «شرك» اسم است، يعني عمل شرك و به معني شريك و نصيب آمده است.«ام لهم شرك في السموات…»  . (فاطر/ 40.) .و مشرك كسي است كه براي خدا شريك قرار بدهد و چنين شخصي قابل آمرزش نيست مگر آنكه در دنيا توبه كند: «ان الله لايَغفِر اَن يُشرَك به .( نساء/ 48 و 116.) ؛ كساني كه به خدا شرك مي ورزند خداوند آن ها را نمي بخشد.

بنابر این مشرکی خدا را در حقیقت نمی شناسد کافر هم حساب می شود.

" آگاه باشید که آیین و اعتقاد و طاعت خالص از آن خداست ، و کسانی که به جای خدا سرپرستان و اربابی ( از فرشتگان و اجنّه و قدّیسین بشر ) اتخاذ کرده اند ( می گویند ) ما آنها  را نمی پرستیم جز برای آنکه هر چه بیشتر ما را به خدا نزدیک کنند ، همانا خداوند میان آنها ( و مؤمنان ) در آنچه اختلاف می نمایند ( در روز قیامت ) داوری خواهد کرد ، البته خداوند کسانی را که دروغگو و کافر و ناسپاسند هدایت نمی کند. "

ما را در فضای مجازی دنبال کنید