دين وفطرت
تفاوت کافر و گنهکار چیست؟

تفاوت کافر و گنهکار چیست؟

گنهکار به کسی گفته می شود که به گناهی که کرده است واقف باشد یعنی باور داشته باشد ” کاری که من انجام دادم گناه بوده”.

ولی کافر آن است که برای جرمی که کرده بهانه تراشیده و عذر می آورد و سعی دارد گناهانش را بپوشاند. كفر در لغت به معنى پوشاندن چیزی است. هر کسی که حق را بپوشاند و مستور سازد ، کافر است. اگر به آنها بگویید که ” چرا گناه می کنی؟” جواب می دهند ” کدام گناه؟ حلال و حرام را ول  کن” و سعی می کنند برای اعمالشان عذر و بهانه بیاورند.

حتی ادعا می کنند که آدم باید دلش تمیز پاک باشد و گرنه گناهی وجود ندارد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها