دين وفطرت
تکفیر مسلمانان و آراء علمای اهل سنت

تکفیر مسلمانان و آراء علمای اهل سنت

 

 

تکفیر مسلمانان و آراء علمای اهل سنت
علمای بزرگ اهل سنت نیز با قبول شهادت فرق مختلف مسلمان، مخالفت خود را با تکفیر مسلمانان اعلام کرده اند.
محمد بن ادریس شافعی پیشوای شافعیه، شهادت تمامی فرق مسلمان به جز خطابیه را پذیرفته و می گوید: شهادت تمام اهل بدعت به جز خطابیه را قبول می کنم. وی علت عدم پذیرش شهادت خطابیه را جایز دانستن شهادت دروغ نسبت به موافقان خود از طرف خطابیه معرفی می کند)
نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه ، پیشوای حنفیه نیز اسلام تمامی فرق مختلف مسلمانان را پذیرفته و آنان را مسلمان می داند و هیچ یک از مسلمانانی را که کعبه را به عنوان قبله پذیرفته و به سمت آن نماز می خواند، تکفیر نمی کرد
ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره و موسس مذهب اشعری، پس از ذکر اختلاف مسلمانان بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و فرقه فرقه شدن آنان، تمامی فرق مختلف را مسلمان دانسته و اسلام را وجه جمع و نقطه مشترک آنان معرفی می کند و می گوید: «اختلاف المسلمون بعد نبیّهم فی اشیاء ضلّل بعضهم بعضاً، و بریء بعضهم من بعض، فصاروا فرقاً متباینین و احزاباً متشتتین الا ان الاسلام یجمعهم و یشتمل علیهم.»
وی هنگام وفات نیز زاهر بن احمد سرخسی را احضار کرده و او را بر روش و شیوه خود، شاهد و گواه گرفته و می گوید: شاهد باش که من هیچ یک از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناه

تکفیر نمی کنم؛ زیرا همه آنان به خدای واحد اعتقاد دارند.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید