دين وفطرت

حکم اعمال غیر مسلمانان چیست؟

حکم اعمال غیر مسلمانان چیست؟ آیا انها نیز به جنت می روند؟

خدای متعال در روز قیامت با غیر مسلمانان به میزان عقل و اعمالشان حسابرسی آنها خواهد رسید و با آنها حسب کارهای که انجام داده اند رفتار خواهد کرد. مثلا کسانی که در دین دیگر هستند یعنی مسلمان نیستند ولی کارهای خوبی انجام میدهند که مردم از این کارهای آنها سودمند می شوند، بی شک استحقاق پاداش می یابند.

 علاوه بر این باید توجه کرد که غیر مسلمانان باهم مساوی نیستند، چون  آنان که دین خدا به آنها نرسیده است  گناهکار نیستند که مسلمان بدنیا نیامدند. البته خدای متعال در قران کریم می فرماید که ما بر امتان قبلی  پیامبران فرستادیم که حق را به آنها بیاموزند. اما این واقعیت نیز  دارد که بعد از وفات پیامبران دین خدا را تحریف کرده و مردم را از دین حق  دور کردند. یعنی اگرکسانی که توانائی فهم حقانیت دین خدا را نداشته اند موظف هستند به حکم عقل و فطرت خویش عمل کنند.

بنابر این همه غیر مسلمانان گناهکار نیستند که اجدادشان آنان را از حقیقت جدا کردند. خدای عادل روز قیامت با آنها حسب اعمالشان رفتار خواهد کرد.

اما آیاتی که دلالت مى‏کند اعمال منکران دین خدا در حالی که حقیقت به آنها رسیده است و انکارهای آنها از روی تعصب و عناد باشد مقبول نیست، این گونه منکران از نظر قرآن کریم، کافر به شمار مى‏روند.

آیدین ملاییم

نظریه

 • السلام علیکم و الرحمة الله والبرکاته
  ساخت ماشینهای پرنده
  ارسال نانو سفینه به فضا برای تسخیر هستی
  گسترش حقوق بشر
  تحقیقات طول عمر
  وسایر تکنولوزی ها و نوآوری های مثبت دیگر
  جزء عملوا الصالحات محسوب می شوند
  سلام برادر آیدین ملاییم دوست آخرتی سایت ‏noorpodsسایت بسیار آینده نگری است
  باید از تمام تکنولوژی های جدید وشدیدالقوا برای گسترش پاسخ به راز بشر استفاده کرد وبه سوی صالحات سبقت جست تا الله همه ما را به سوی حیات رهنمود فرماید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها