دين وفطرت
حرام چیست وانواع آن کدام هست ؟

حرام چیست وانواع آن کدام هست ؟

حرام چیست وانواع آن کدام هست ؟

حرام:  چیزیست که انجام آن  از طرف شرع شریف نهی شده باشد  مانند خمر نوشیدن قمار بازی کردن و زنا کردن به  چیز هایکه حرام قرار داده شده ( محرم) گویند کسانیکه فعل حرام را انجام نمیدهند ثواب میگیرند  و کسانیکه فعل حرام را انجام میدهند گناه کار میشوند.

در بعضی موارد کسانیکه فعل حرام را مرتکب میشوند برایش جزایی دنیوی نیز داده میشود مانند کسیکه به فعل زنا مرتکب شده باشند برایش 100 دره ویا جلده  زده میشود وهمچنان کسیکه مال شخسی را دزدیده باشد دستش قطع میگردد.

حرام به اقسام ذیل تقسیم میشوند: حرام  لعینه وحرام لغیره

حرام لعینه : به چیزی گفته میشود به سب موجودیت یک ضرر ویایدی در ساختار ش  منع کرد ه شده باشد مانند خوردن گوشت میت, شراب نوشیدن , قمار بازی کردن , زنا کردن وقتل نفس به  ناحق   این ها چیز هایی  هستند  که مکلف نمیتواند هیچ   کدام این اعمال را انجام بدهد . واز این  طریق هیچ حق قانونی تحقق نمی یابد وبه یک قرارد داد موضوع شده باشد آن قرار داد غیر مشروع یعنی با طل محسوب میشود  خرید وفروش میت وشراب جایز نیست واموالیکه از راه دزدی ویا قمار بدست آمده باشد اگر آن مال موجود باشد خود مال واگر خود مال موجود نباشد بدل آن را به صا حبش باید پرداخته شود البته در اسناء ضرورت  بعض افعال لغیره را میشه انجام داد مثلا خوردن گوشت میت به خواطر رفع گشنه گی جایز میباشد در قرآن کریمه درین باره چنین میفر میباشد (آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای دیگری نرسد، و متمایل به گناه نباشند، (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند;) خداوند، آمرزنده و مهربان است.  سوره  مائده آیه 3)

حرام لغیره :  به حرامی گفته میشود که به ساختار آن حرمت نباشد فقط به سبب چیزی دیگر حرام شده باشد .  مانند خوردن مال شخص دیگر  به ناحق ودر حین اذان نماز جمعه  خرید وفروش نمودن .

به طور مثال   خوردن سیب شخص دیگر بدون اینکه آن شخص اجازه خودن از آن سیب را داده باشد حرام هست البته این حرمت  حرام بودن خود سیب را نشان نمیدهد فقط بدون اجازه صاحبش خورده شود این فعل حرام مبیاشد ونیز خرید وفروش  در حین اذان  نماز جمعه به سبب  متفاوت بودن این   خرید وفروش از خرید فروش  اوقات دیگر , حرام میباشد.   چون خدواند جل جلاله از  خرید وفروش در حین اذان نماز  جمعه  نهی نموده هست.  فلهذا خرید وفروش در حین  اذان جمعه ولوکه یک  خرید وفروش مشروع باشد نیز حرام  مبیاشد .

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها