دين وفطرت
حضور زنان در جنازه و  مراسم تدفین  حرام نیست

حضور زنان در جنازه و مراسم تدفین حرام نیست

 

سلام علیکم جناب پروفسر. من در جایی خواندم که شرکت زنان در مراسم دفن حرام است. آیا این موضوع حقیقت است و احادیثی در این رابطه وجود دارد؟


حضور زنان در جنازه و  مراسم تدفین از نظر دین اسلام  حرام نیست و دین عزیز ما آن را نهی  نفرموده است. اما در بعضی از کشورها و از جمله در کشور ما زنان به مراسم دفن نمی روند چون دیگر این کار یک رسم عرفی است نه دینی.  چون زنان در مراسم دفن  احساسات خود را نمی توانند اداره کرد،  باین خاطر اشتراک آنها قابل قبول نمی شود.  در هر صو رت . اسلام هیچ گاه آمدن زنان به تدفین  را منع و تحریم نکرده است 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید