دين وفطرت
حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟

حکم استعمال دخانیات مانند سیگار در حال روزه چیست؟

سیگار و مانند آن مثل قلیان روزه را باطل می کنند.  روزه دار  باید از کشیدن سیگار و تنباکو و سایر دخانیات پرهیز کند و بخار غلیظ نیز به حلق نرساند. چون روزه نه تنها ترک خوردن و نوشیدن می باشد او همچنین به انسان صبر و استقامت را می آموزد.

علاوه بر این سیگار یکی از ابرازهای است که  انسان با مصرف آن دچار بیماریهای مختلف می شود. بنابر این مسلمان باید از این عادت زشت اجتناب کند. 

آیدبن ملاییم

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها