دين وفطرت

حکم شرعی نشر عکس زنان در رسانه های اجتماعی

سوال:

حکم  زنی که عکس خود را در رسانه های اجتماعی منتشر می کند چیست؟

پاسخ:

انتشار کردن عکس برای زنان در رسانه های اجتماعی از لحاظ شرعی اشکالی ندارد و مجاز هست. در صورتی که تصویرش با حجاب کامل باشد.

مگر زن با لباس معمولی از خانه بیرون نمی شود؟ واقعیت این است که زن نیز یکی از عضو جامعه است  و می تواند بیرون برود و در بین مردم کار بکند. بنابر این  اگر زن در ملاء عام بیرون بیاید ، در این مورد داشتن تصاویرش در رسانه های اجتماعی نیز مشکلی نیست.

اما اگر در بعضی جاها ممکن است عکسهایی زنان را از رسانه های اجتماعی  بدزدند و از آن برای برخی اهداف استفاده  می کنند در اینگونه موارد باید مراقب باشند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید