دين وفطرت
حکم صدای زن در اسلام

حکم صدای زن در اسلام

حکم صدای زن در اسلام
صدای زن به عنوان یک صدا حرام نمی باشد. در قرآن راجع به این موضوع دلیل نص وجود ندارد. زن در هنگام صحبت با مرد، نباید صدای خود را نازک کرده و با قر و ناز صحبت کند. این مسئله در سوره احزاب آیۀ 32 مطرح شده و این کار ممنوع شده است. این ممنوع شدن نه به خاطر این است که صدا عورت است بلکه به خاطر اینکه ممکن است احساسات حرام را در مردان تحریک کند.
ابن حجر از علمای علم حدیث چنین روایت می کند:
به شرط اینکه خطر افتادن به زنا نباشد، حتی اگر برده هم نباشند، می توان، صدای آواز خواندن زن را شنید. چونکه پیامبر(ص) هم در احادیث جاریتین هم این مسئله منع نکرده اند، وحتی مانع منع کردن ابوبکر نیز شده اند. (ابن حجر، فتح الباری، ص، 115)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها