دين وفطرت
خوابیدن روزه دار در طول روز گناه محسوب می شود ؟

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه محسوب می شود ؟

بعضی از افراد روزه دار در روزهای ماه مبارک رمضان سعی می کنند که بخوابند با این تصور که گرسنگی و تشنگی خیش را برطرف کنند و احساس نکنند. البته این اقدام در دین ما گناه نیست و روزه آن اشخاص باطل نمی شود. و لی خوابیدن طول روز سبب می شود که انسان وقت نماز را از دست بدهد و به گناهی دچار شود.

اما اگر کسی در اوقت نماز بیدار می شود و نمازهایش را ادا کرده بعد می خوابد اشکالی ندارد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید