دين وفطرت
خیانت زوجین به همدیگر

خیانت زوجین به همدیگر

خیانت زوجین به همدیگر

متاسفانه در جوامع مسلمین این امرشنیع ومنفور بسیار رواج پیدا کرده وبه صورتهای مختلف میباشد
از رابطه تلفنی پنهاني تارابطه جنسی
پنهانی که همه این نوع خیانت هاعواقب خطرناکی برای جامعه مسلمین وایندگان خواهد داشت
به نظری شمامادری که به همسرش خیانت میکند می تواند مادری خوب برای فرزندش باشد ومیتواند در دامان خویش دختری پاک دامن پرورش دهد
به نظری شما مردی که به همسرش خیانت میکند میتوانند پدری شایسته برای فرزندانش باشد والگوی مناسب برای خانواده خویش
این راهمه بداند ای کسانی که این کارها را انجام میدهد درشان پیروان الله پاک ورسولش نیست واگرواقعا خود را پیروالله ورسولش میدانید دست بکشید ازاین لذت های زودگذروپیروی ازشیطان
پس بشنوحرفهای الله پاک
ای مومنان ازگامهای شیطان پیروی نکنیدهرکس پیروشیطان شود او به فحشا ومنکر فرمان میدهد
سوره نور21

خیانت ورابطه پنهانی زوجین پیروی 
از گامهای شیطان است 
پس ای خواهرم 
دریا برای مرغابی تفریح بیش نیست
امابرای ماهی زنده گی است
برای کسی که دوستت دارد در زند گی باش نه تفریح

اسلام دین ما

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها