دين وفطرت
دانشجوی که در دانشگاه غیر دولتی  تحصیل می گیرد زکات دادن به او جایز است؟

دانشجوی که در دانشگاه غیر دولتی تحصیل می گیرد زکات دادن به او جایز است؟

دادن  زکات به دانشجویی نیازمند جایز می باشد و فرق نمی کند او در کدام دانشگاه درس می خواند. چون  ممکن است  دانشجوی فقیر باشد ولی با کمک دیگران و یا  با اخذ بورسیه تحصیلی در موسسه آموزشی عالی غیر دولتی یعنی  در  دانشگاه خاص  تحصیل بگیرد. و یا بر عکس،  ثروتمندی هم می تواند در دانشگاه  و موسسه آموزشی عالی دولتی   دانشجو باشد. البته  این چیزها معیاری برای تشخیص  مستحقین زکات نمی باشد.

بنابر این زکات  باید به کسانی داده شود که دارای شرائط مستحقین زکات مال هستند.

ولی باید فراموش نکنیم که در منابع فقهی  دیدگاهی وجود دارد  کسی که در راه علم است او هم مستحق زکات محسوب می شود وگرچه پدرش ثروتمند باشد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها