دين وفطرت
در ایران به زنی برای قتل مردی که به او تجاوز کرده بود حکم اعدام دادند. بنا بر احکام شریعی به این زن کدام جزا داده می شود؟

در ایران به زنی برای قتل مردی که به او تجاوز کرده بود حکم اعدام دادند. بنا بر احکام شریعی به این زن کدام جزا داده می شود؟

سوال:

در ایران به زنی برای قتل مردی که به او تجاوز کرده بود حکم اعدام دادند. بنا بر احکام شریعی به این زن کدام جزا داده می شود؟

پاسخ:

اگر زنی تجاوزکار را در حین تجاوز می کشد به او هیچ جزا تتبق نمی شود. ولی بعذ از مدتی او را بکشد در این حالت به زن جزا تتبیق می شود. چون او بایستی تا حکم دادگاه صبر کند.  در اسلام مجرم را دادگاه مجازات م نماید نه اینکه افراد عادی. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها