دين وفطرت
در این دنیا تعقل و تفکر کنید

در این دنیا تعقل و تفکر کنید

بدون شک خداوند دین اسلام را به خاطر روشن ساختن راه بین صحیح و سقیم نازل کرد،
یا به عبارت دیگر اگر بگویم اسلام دینی است که صاحب آن خواسته پیروان این دین را به واسطه این دین صاحب دینا و آخرت بسازد ، یعنی هم دنیایی شان زیبا و قشنگ و هم آخرت شان پر نور و روشن باشد،

بنابرین اگر ما سیری در تاریخ اول اسلام داشته باشیم درمیابیم که این دین را ضعیفان و فقیران بنا کرده اند، یعنی در زمانی که نبی کریم امر شد ، بر بنا کردن این دین او هیچ چیز نداشت جز خدا ، محمد عربی در آن زمانها آنقدر ضعیف و کم زور بود، که حتی نمیتوانست از کسانیکه در دین خود اش به واسطه خودشگرویده شده ، و به خاطر همین گرویده شدن شان چه زجرها و جزاهای سنگین و دشوار را میبینند، نمیتواند دفاع کند و آنها را از این عذاب نجات دهد، مثل ، سلمه ، بلال ، یاسر ، و اصحاب دیگر، اما محمد عربی جز اینکه فقد با چشمان اشک پر و دل پاره پاره میگوید ، شما صبر داشته باشید و مقاومت نماید ، طاقت فرسایی کنید، ژرف اندیشی را بیاموزید، و با خدای تان راست باشید ، و آن محمد اسرار داشت اگر این کارها را کردید ، پس بدانید که سر داران و حاکمان دنیا میباشید، و بر علاوه اینکه حاکمان و سردران دنیا میباشید،
خداوند جنتی را برتان نصیب میفرماید که تعریف و تمجید اش از تصور بالاست، پس چنگ بزنید و مبارزه کنید،

خوب مسلمانان کم ، اما با عقیده های محکم ، مبارزه کردن جان افشانی کردن ، ظلم و استبداد را تحمل کردند ، تا این درخت پر ثمر و مثمر اسلام را بزرگ نمودند، و بر حاصل دادن آماده اش ساختن ،
بلاخره این کار را توانستند و موفق شدند و خداوند هم به وعده های خود وفا کرد ، و مسلمانان را در دنیا و آخرت کامیاب داشت، پس از این رو گفته میتوانیم که اسلام هر عمل اش پند ، و هر گفته اش درس سودمند ، و هر روند اش مبارزه شکوهمند ،و هر نظرش قشنگ ،و هر کلامش جامعی و سحر مند ، و هر وعده اش جنت فردوس میباشد، و خدای این دین خدای ، کریم است، خدای دوستداشتنی و عجیب است، پس چنک بزنید تا در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند باشید،

خلاصه گفته میتوانیم که هدفم از مقاله ام اینست که ما اگر در تاریخ اسلام درست بیندیشیم، در میابیم که چند تا ضعیف و برده و غلام مثل ابوذر ، مثل یاسر ، مثل بلال ، و از همه نا ناتوان تر و فقیر تر ، بی مادر و بی پدر ، بی خواهر و بی برادر ، بی مال و بی شوکت ، یعنی یک چوپان ، میتواند که با چنگ زدن به این دین امپراطوری های دنیا را مثل فارس و روم را درهم بشکند، و بیرق وحدت و یکپارچه گی را بر سر کوهای دنیا نشاند،

پس لطفا در این دنیا تعقل و تفکر کنید، در خلقت بیندیشید، همیش با خود و با خویشتن مبارزه کنید، تا از جمله حیوانات محسوب نشوید بلکه به گفته قرآن هیچ نمیرید و همیش خالد باقی بمانید،

 (نظری)

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها