دين وفطرت
در باره جادو و جادوگری

در باره جادو و جادوگری

جادو، چون سبب واقعی اش معلوم نیست، خیال پردازی دور از حقیقت، حیله گری، کلاه برداری معنی می شود. چون سبب می شود که درست را غلط، غلط را درست، رویا را واقعیت و واقعیت را رویا پنداشت، کار بسیار نادرستی است. برای مثال: عصی حضرت موسی (ع) که به صورت معجزه الهی به مار بزرگی تبدیل شده بود، (اعراف۷/۱۱۶) در مقابل آن فرعون به ساحران خود دستور داد تا برای فریب دادن و ترساندن انسانها آنان عصی ها و طنابهای خود را به گونه ای حرکت بدهند که گویا مار در حال حرکت است. (طاها۲۰/۶۶)

در برخی از تفاسیر اینگونه روایت شده که ساحران در درون روده گوسفند جیوه پر کرده و به صورت عصی در آدرده بودند و وقتی آن را بر روی شنهای داغ انداختند چون جیوه در مقابل حرارت واکنش نشان می دهد گویی مار در حال حرکت می آمد؛ و در نتیجه انسانهایی که به آنجا آمده بودند آن را مار تصور کرده و از ترس فرار کردند. اما وقتی حضرت موسی عصی خود را انداخت آمن به مار تبدیل شده و دیگر مارهای ساحران را بلعیده بود و ساحرانی که آنجا حضور داشتند فهمیدند که این سحر نیست و همانجا زانو زده و ایمان آورده بودند.(اعراف۷/۱۲۰)

در طبیعت قانونهای بسیاری وجود دارد که ما از آنها بی اطلاع هستیم. برخی افراد متوجه یک سری از این قوانین می شوند و انسانهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. برای مثال: در جایی که انسانها از وجود تلوزیون بی اطلاع هستند به آنها تلوزیون را نمایش بدهیم آنها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که به بهانه جادو انسانها را فریب می دهند با گذشت زمان از روش و تکنولوژی های جدید استفاده می کنند

به وسیله جنها هم می توان جادو انجام داد؛ برای مثال: شخصی که ادعای جادوگری دارد و با جنی در ارتباط است، از آن جن می تواند برخی اطلاعات راجع به آن شخصی که نزد او آمده را بگیرد. فرد تحت تاثیر قرار می گیرد و می گوید: بدون اینکه من به او چیزی بگویم (نام، دوستانم و موضوعی را که می خواستم به او مطرح کنم) خودش  دانست؛ و در نتیجه آن فرد فکر می کند که آن ساحر قدرت ماوراء الطبیعه دارد و تحت تاثیر قرار می گیرد.

ساحران، واقعیت کاری را که انجام می دهند، از انسانهای دیگر پنهان می کنند و کارهایی که انجام می دهند را به صورت کارهای مافوق قدرت نمایش می دهند. در نتیجه انسانها را تحت تاثیر قرار داده و فریب می دهند، به همین سبب کاری که آنها انجام می دهند حرام است. و همچنین چون ادعا می کنند که با انسانهای دیگر متفاوت هستند و خداوند به آنها قدرتی داده که به کسان دیگر نداده است و آنها می توانند از یک سری قدرتهای الهی استفاده کنند هم در عین حال شرک ورزیده و مشرک به حساب می آیند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها