دين وفطرت
در باره حکومت اسلامی

در باره حکومت اسلامی

در باره حکومت اسلامی

سؤال: حکومت چه شکلی باید انتقال شود با وصیت حاکم قبلی یا وراثی از پدر به پسر باید برسد؟ خلیفه اول ابو بکر رضی الله تعالی عنه با شورا انتخاب شده، اما انتخاب عمر رضی الله تعالی عنه از طریق وصیت حضرت ابو بکر بوده است.

پاسخ: حکومت از طرف خود انسان ها (نه از طرف خداوند) از نسلی به نسل دیگرمنتقل می شود. خداوند به حکام با عدالت حکومت کردن را امر می کند. اگر حکومت دست یک پیامبر باشد، مثل حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، آن موقع عدالت هم تأمین خواهد شد. اما اگر در رأس حکومت افراد ظالم بیایند، بی عدالتی کرده و حتی در مقابل خداوند هم عصیان و سرکشی می کنند، مثل فرعون و نمرود. هر دو را خداوند مجازات کرده است. اما این که حکومت چگونه باید انتقال شود، بستگی به زمان و مکان و فرهنگ دارد. مثلا در زمان معاصر دموکراسی را ترجیح می دهند که در آن روش به حکومت رسیدن انتخابات است. به عبارت دیگر انتخابات مردمی منافاتی با اسلامی بودن حکومت ندارد و حاکم اسلامی از طرف خود مردم، نه از طرف خداوند، انتخاب می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید