دين وفطرت
در باره ما

در باره ما

وقف سلیمانیه، در سال 1993 (میلادی)، در شهر استانبول ترکیه از طرف دکتر عبد العزیز بایندر تأسیس شده است و تاکنون  زیر نظر وی اداره می شود. پروفسور دکتور بایندر، در سال 1976 دانشگاه آتاترک ارزروم، رشته علوم اسلامی را با موفقیت به اتمام رسانده است. از سال 1976 الی 1997، به عنوان نائب مفتی، همچنین به عنوان متخصص در دار الفتوی استانبول، فعالیت داشت. در طول این مدت، وی در «ریاست هیئت فتوی و حفاظت از سجلات اسلامی» نیز مشغول فعالیت بود.

 سال 1984 دکترای خود در رشته "فقه اسلامی" أخذ نمود.    ( عنوان  بحث دکترای وی «اصول محاکمه عثمانی ها از نظر شریعت»  بود) در سال 1987، به درجه استادیار در بخش کلام و فقه اسلامی رسید. در سال 1993 وقف سلیمانیه را تأسیس نمود و همان سال به عضویت هیئت علمی دانشگاه استانبول در آمد.  ایشان تاکنون در رشته فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه استانبول تدریس دارد. پروفسور دکتور بایندر، عضو مجلس تصنیف جوده شرعیه نیز می باشد.

اما راجع به وقف سلیمانیه:

هدف ما – روشن ساختن مسائل دینی با استناد به قرآن کریم.

متأسفانه مسلمانان از دین دور شده و بین سنت نبوی و قرآن کریم، شکاف انداختند. "سنت نبوی" را به عنوان مصدر مستقل، شریعت می پندارند. بین دین و فطرت ارتباط مستقیم وجود دارد که متأسفانه مسلمانان، این ارتباط را در اکثر مسایل نمی بینند. اما سعی مان در این است که با رجوع به قرآن کریم و سنت نبوی (که تابع قرآن است، نه مصدر مستقل!) مباحث اعتقادی و فقهی را بررسی کرده کمبود های در این زمینه را به حول الهی در حد امکان جبران کنیم.

نظریه ها

ما را در فضای مجازی دنبال کنید