دين وفطرت
در قرآن خدواند خارج از جهان چگونه آمده است؟

در قرآن خدواند خارج از جهان چگونه آمده است؟

 

 

 در این درس در آیه ی 65 سوره ی مریم عنوان سخن از «خداوند آسمان ها و زمین و آنچه میان آنها است» به میان آمده است، دوباره همان در سوره ی نجم تکرار شده است. پروردگار این جهان خود را در قرآن به این گونه معرفی می کند. پس در قرآن خدواند خارج از جهان چگونه آمده است؟

 

جواب: طبیعی است که زندگی خارج از دنیا به صورت هفت آسمان ذکر گردیده است، که هر چه بازتر
می شود بزرگتر و بزرگتر می شود. آن چه که از آسمان می دانیم و علم ستاره شناسی بر روی آن کار می کند، همان آسمان اول است و شامل آسمان های دیگر نمی شود. ما هیچ آگاهی از در رابطه با آسمان هفتم به بعد نداریم. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید