دين وفطرت
در چه سنی مسلمان باید ازدواج کند ؟

در چه سنی مسلمان باید ازدواج کند ؟

 

 

سؤال: حداقل سن ازدواج برای دختر چقدر باید باشد؟ در برخی از کشورهایی که شریعت اسلامی حاکم است، دختر را در نه سالگی به ازدواج می دهند آیا این کار درست است؟

جواب: اطفال در سن پایین نمی توانند ازدواج کنند. رسیدن به سن بلوغ برای ازدواج کافی نیست، بلکه باید رشید هم باشد. سن رشد در کشورهای مختلف با هم متفاوت است؛ اما دختر نه ساله رشید محسوب نمی شود.

خداوند در قرآن کریم چنین می فرماید:

و یتیمان را بیازمایید تا وقتى به [سن] زناشویى برسند پس اگر در ایشان رشد [فکرى] یافتید اموالشان را به آنان رد کنید و آن را [از بیم آنکه مبادا] بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است باید [از گرفتن اجرت سرپرستى] خوددارى ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از آن] بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد کردید بر ایشان گواه بگیرید. خداوند حسابرسى را کافى است (سوره نساء آیه ۶)؛

همچنین اگر آیات دو و سه سوره نساء را هم با این آیه بررسی و ارزیابی کنیم خواهیم دید که برای ازدواج کردن باید رشید بود.

در این آیه این چنین بیان شده که، سن ازدواج در دین مان، “سن رشد” است. و سن رشد با شروع دوران بلوغ آغاز می شود، اما در افراد این دوره متفاوت است. برای مثال شخصی همزمان با بلوغ به سن رشد هم می رسد، ولی دیگری به سن بلوغ رسیده ولی چند سال بعد به سن رشد می رسد. و اینکه تشخیص داد که فرد به سن رشد رسیده یا نه، با خانواده، یعنی ولی آن شخص است. در دین اسلام عقد نکاح باید با حضور و اذن ولی انجام پذیرد، در غیر این صورت این عقد قابل قبول نیست.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید